Domů

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

(Při vyhledávání konkrétní životní situace můžete využít klávesovou zkratku Ctrl+F)

OdborNázev životní situaceOdpovídá (kontaktní osoba)
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. §25 odst. 6 písm. c) bod 2. Zvláštní užívání komunikace – umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, nebudou-li bezprostředně odstraněny Lenka Jaďuďová - referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Lenka Jaďuďová - referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Zvláštní užívání komunikace Lenka Jaďuďová - referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
Odbor majetku města Ztráty a nálezy Eva Morávková
MěÚ Trutnov, správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Mgr. Jiří Henych
Odbor majetku města Zřízení věcného břemene Ilona Hubáčková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Změna jména a příjmení Zdeňka Buchtová
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic, k výstavbě lesních melioračních systémů Ing. Markéta Zárubová
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Zásah do významného krajinného prvku ( VKP) Ing. Markéta Zárubová
Živnostenský odbor Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor životního prostředí Žádost o vydání loveckého lístku Ing. Vendelín Žačok
Živnostenský odbor Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
živnostenský odbor Žádost o vydání koncese - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor životního prostředí Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let Ing. Vendelín Žačok
Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Žádost o stavební povolení. Bc. Lenka Kunová
Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby. Bc. Lenka Kunová
Odbor správní Žádost o nahlédnutí do spisu, kopie spisu dle správního řádu Mgr. Leoš Křemenský
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Zdeňka Buchtová
Odbor životního prostředí Vyrozumění o těžbě dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Ing. Vendelín Žačok
Odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov Vydání rybářského lístku Jana Mánková, tel.: 499 803 249
Správní odbor Vydání řidického průkazu Bc. Petr Bartůněk
Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vydání občanského průkazu Mgr. Jiří Henych
Odbor správní, odd.právní, úsek matriky Vydání matričních dokladů (rodné, oddací a úmrtí listy) Zdeňka Buchtová
Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vydání cestovního dokladu Mgr. Jiří Henych
Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Územní souhlas Bc. Lenka Kunová
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Uzavření manželství v cizině Zdeňka Buchtová
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Uzavření manželství občanskou nebo církevní formou Zdeňka Buchtová
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění Bc. Helena Kubíčková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Umístění do domu s pečovatelskou službou Bc. Helena Kubíčková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Umístění do Domova pro seniory Trutnov Bc. Helena Kubíčková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavební povolení pro vodní dílo sloužící k odběru podzemních vod (studna, pramenní jímka) Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavební povolení kanalizace , vodovod nebo kanalizační či vodovodní přípojka Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo, systém země x voda Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí městského úřadu Trutnov Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Tomáš Síč
Správní odbor Registrace vozidel a změny údajů v registru silničních vozidel Bc. Petr Bartůněk
Odbor majetku města Pronájem a výpůjčka pozemků a pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Trutnova Dagmar Šitinová, tel. 499 803 288, e-mail: sitinova@trutnov.cz
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Prohlášení o volbě druhého jména Zdeňka Buchtová
Odbor majetku města Prodej nemovitostí z majetku města Blanka Možíšová
Odbor majetku města Prodej domů, bytů a nebytových prostor mimo Zásady pro prodej Blanka Košťálová
Odbor majetku města Prodej domů, bytů a nebytových prostor dle Zásad pro prodej Blanka Košťálová
Odbor správní, odd.právní, úsek matriky Příjmení žen Zdeňka Buchtová
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Příjmení po rozvodu manželství Zdeňka Buchtová
Odbor majetku města - oddělení bytů Přijímání a vyřizování žádostí o byt Alena Illnerová
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou po 1.1.2007 Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k odběru povrchové vody Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k odběru podzemní vody Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k některým činnostem v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá
Odbor finanční Poplatek ze psů Eva Žáková, 499 803 357
Finanční odbor Poplatek za odpad Světlana Fořtová
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. Podnět o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Lenka Jaďuďová - referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené Bc. Helena Kubíčková
Odbor Kancelář MěÚ - Inforecepce Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT Vladislav Šmída, odborný zaměstnanec Inforecepce Městského úřadu Trutnov tel.: 499 803 310, smida@trutnov.cz
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Opatrovnictví dospělých osob (plnoletých) Bc. Helena Kubíčková
Městský úřad Trutnov, správní odbor, oddělení osobních doladů a evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.
Živnostenský odbor Ohlášení živnosti - právnická osoba se sídlem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Živnostenský odbor Ohlášení živnosti - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Ohlášení stavby Bc. Lenka Kunová
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Nepřiznivé sociální situace Bc. Helena Kubíčková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy Bc. Helena Kubíčková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Narození v cizině Zdeňka Buchtová
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Narození - vystavení rodného listu (prvopis) Zdeňka Buchtová
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Nahlížení do matričních knih a sbírky listin Zdeňka Buchtová
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Kácení dřevin rostoucích mimo les. Ing. Markéta Zárubová