Domů

Zákon č.106/1999 Sb.

Dnem 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Město Trutnov  jako povinný subjekt zveřejňuje a poskytuje informace prostřednictvím Městského úřadu v Trutnově

Zákon 106

 Zpracováno podle vyhlášky 442/2006 z 31.srpna 2006,
 kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných
o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 

1. Název subjektu
Úplný název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,
včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura MěÚ Trutnov
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu.
4.1 Kontaktní poštovní adresa subjektu
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
4.3 Úřední hodiny a vyjímky
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4 Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.5 Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.6 Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.
4.7 Adresa e-podatelny
Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.
4.8 Další elektronické adresy 
Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
6. IČ subjektu
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)
7. DIČ subjektu
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)
8. Stahování souborů
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
8.2 Rozpočet města Trutnova
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
9. Žádost o poskytnutí informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání 

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
12. Formuláře 

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
14.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad  
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
16.2 Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
17. Výroční zprávy
Výroční zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle §18 zákona (od roku 2000).
18. Žádosti o informace: 20192018201720162015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
Zveřejnění informací povinného subjektu podle § 5odst. 3 zákona.
Další informace je možno najít na těchto internetových stránkách :
http://www.centralni-adresa.cz/ - Centrální adresa státní správy
http://www.kr-kralovehradecky.cz/ - Královehradecký kraj
http://www.mvcr.cz/sbirka - Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Zpracoval: Mgr. Jiří Ratajík