Domů

Dotkni se historie

Unie Gmina Město Swidnica realizuje projekt „Dotkni se historie – výročí, fleše, numizmaty” spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, který je dále financován státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis „Překračujeme hranice“, číslo smlouvy PL3.22/3.3./10.02103/140.

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských kontaktů a společných iniciativ v kultuře a vzdělávání. Projekt posiluje identitu a tradice obyvatel polsko-českého pohraničí.

Aktivity projektu přispívají k rozvoji turistiky v pohraničí, umožňují společnou integraci obou národů a tím nejen lepší vzájemné poznání, ale rovněž poznání společné historie.           

V období červen 2011 až listopad 2012 jsou realizovány následující aktivity: 

1) čtyři kulturně-vzdělávací akce:

- dvě  historicko-kulturního charakteru (historicko-vzdělávací prezentace organizované v červnu 2011 a 2012)
- dvě akce společensko-vzdělávací (úklid pozůstatků tvrze – Novomlýnské Fleše) 

2) dva výjezdy pro obyvatele Swidnice na historické ukázky do Čech:

- v červenci 2011 na Chlum u Hradce Králové
- v červnu 2012 do Trutnova 

3) ražba pamětní mince 

4) montáž minirepliky představující Novomlýnskou Fleš v období její slávy 

5) vydání prospektu o tvrzi, pamětní pohlednice 

Partnerem projektu na české straně je Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

Hodnota projektu – 32 266,32 EUR. 


  

Gmina Miasto Świdnica realizuje projekt „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty” dofinasowany z budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy Granice”, nr umowy PL3.22/3.3./10.02103/140.

Celem projektu jest wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich oraz inicjatyw społecznych w kulturze i edukacji. Projekt krzepi tożsamość i tradycje mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego.

Działania projektu przyczyniają się do rozwoju turystyki pogranicza, pozwalają na integrację społeczną obu narodów, a tym samym lepsze poznanie nie tylko siebie, ale również wspólnej historii.

W  w okresie VI 2011 – XI 2012 realizowane są następujące działania: 

1) 4 imprezy edukacyjno-kulturalne:

- 2 o charakterze historyczno-kulturalnym (prezentacje historyczno-edukacyjne organizowane w VI 2011 i 2012r.)
- 2 akcje edukacyjno-społecznościowe (sprzątanie pozostałości twierdzy - Fleszy Nowomłyńskiej) 

2) 2 wyjazdy dla mieszkańców Świdnicy na pokazy historyczne do Czech:

- VII 2011 do Chlumu koło Hradec Kralowe
- V 2012 – do Trutnova 

3) wybicie pamiątkowej monety 

4) zamontowanie minirepliki przedstawiającej Fleszę Nowomłyńską z okresu jej świetności

5) wydanie folderu o twierdzy, pamiątkowej karty pocztowej 

Partnerem projektu po czeskiej stronie jest Komitet Pro Udrzovani Pamatek z Valky Roku 1866.

Wartość projektu – 32 266,32 Euro.