Domů

Logo Czech point
Příslušná pracoviště jsou označena logem

 Na Městském úřadě v Trutnově najdete v současné době přístupové termínály v 1. nadzemním podlaží v informační recepci a ve 2. nadzemním podlaží na živnostenském odboru. Na pracovištích označených logem Czech POINT lze od ledna 2008 získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS), a to z:

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví,
Obchodního rejstříku  - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů

Ověřený výstup z ISVS je listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt [uvedený v § 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS].

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS  z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Vstupní údaje

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné identifikátory. Na základě těchto jednoznačných identifikátorů je možné ověřený výstup vydat. Ověřující úřad může podle svých možností pomoci žadateli s vyhledáním identifikátorů pomocí běžně dostupných webových rozhraní jednotlivých registrů.

Registr živnostenského podnikání ... identifikátor: IČ
Obchodní rejstřík ... identifikátor: IČ
Katastr nemovitostí:
  * při vyhledání podle listu vlastnictví jsou identifikátory: Katastrální území, číslo Listu vlastnictví
  * při vyhledání podle seznamu nemovitostí jsou identifikátory:

 • Seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělení čísla
 • Seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.
 • Seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E., Číslo jednotky

Rejstřík trestů ...  žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo, výpisy zatím nelze vydat zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

Služba na terminálech Czech POINT není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je žadatel seznámen s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.

Ověřovací doložka obsahuje podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS tyto údaje:

 1. údaj o ověření té skutečnosti, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
 2. údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
 3. údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný),
 4. místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
 5. pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
 6. otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).

Poplatek

Ověřovací doložka se nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena. Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek takto:

 • Registr živnostenského podnikání
  20 Kč za každou i započatou stránku
 • Obchodní rejstřík
  100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za další i započatou stranu
 • Katastr nemovitostí
  100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za další i započatou stranu
 • Rejstřík trestů
  100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence