Domů

Odbavení cestujících MHD Trutnov

Stručný popis odbavení cestujících MHD Trutnov na zařízeních TELMAX

1.      Tarif

Tarif jako takový zůstává beze změn.

2.      Popis jednotlivých způsobů odbavení cestujících

2.1 Úhrada jednotlivé jízdenky v hotovosti

Platba je možná pouze u řidiče přímo na odbavovacím zařízení, a to pouze pro jízdu ve II. tarifním pásmu, tj. na vzdálenost více než pět zastávek. Na výběr jsou varianty pro plné a zlevněné jízdné – viz popis tarifu.

2.2 Úhrada jednotlivé jízdenky bezhotovostní platbou

Platba je možná jednak u řidiče na odbavovacím zařízení, a je-li v daném případě umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi, tak i na dalších validátorech, umístěných u nich. Bezhotovostně lze uhradit všechny čtyři varianty jednotlivého jízdného – tj. I. i II. tarifní pásmo a plné i zlevněné jízdné.

Jako elektronickou peněženku pro bezhotovostní platbu nelze již použít původní kartu OSNADO, namísto toho je umožněno použít kartu IREDO. Převod peněz z peněženky na kartě OSNADO do peněženky na kartě IREDO je bohužel z technických důvodů možný pouze na pracovišti v Informační kanceláři, je tedy nutné, aby se cestující s oběma kartami osobně do kanceláře dostavil.

Bezhotovostní platbu jednotlivé jízdenky ve vozidle lze provést i standartní bankovní kartou.

Pokud cestující provádí bezhotovostní platbu u řidiče, sdělí mu svůj požadavek a potřebné úkony provede řidič na odbavovacím zařízení.

V případě nástupu dalšími dveřmi a bezhotovostní úhrady u validátoru si cestující na obrazovce sám zvolí příslušný tarif a přiložením karty ke čtečce provede úhradu. V případě platby bankovní kartou potvrdí toto ještě stisknutím příslušného tlačítka na obrazovce. Nákup příp. většího počtu jízdenek se provede opakovaným stiskem tlačítek, v pravém dolním rohu je pak zobrazen jejich počet.

Důležité!!!

Na rozdíl  od dříve využívaného systému se již nebude používat způsob odbavení checkin - checkout, tj. vrácení části uhrazeného jízdného zpět do el. peněženky v případě, že si cestující zakoupil jízdenku do II. tarifního pásma a vystoupil z vozidla ještě v pásmu I.

Při platbě jízdného na validátoru se cestujícímu žádný doklad netiskne, v systému je pouze zaznamenáno provedení platby konkrétní kartou. Případnou revizi provede kontrolor opětovným přiložením karty ke čtečce a ověřením, zda platba proběhla.

Při bezhotovostní platbě na validátoru sledujte prosím pozorně grafické znázornění průběhu transakce a kartu od čtečky odejměte až po jejím skončení.

 

V případě poruchy validátoru svítí na jeho obrazovce upozornění, v takovém případě je nutné použít validátor jiný.

              Obr.: úvodní obrazovka validátoru                        Obr.: validátor mimo provoz

 bus1.png    bus2.png

2.3 Odbavení držitelů časových kupónů

Nositelem časového kupónu bude i nadále stávající čipová karta OSNADO, maximálně ovšem do ukončení její životnosti. Nové karty OSNADO již vydávány nebudou, namísto nich se budou nově používat standartní bankovní karty.

V případě nástupu dveřmi u řidiče přiloží cestující kartu ke čtečce na odbavovací jednotce FCU 800 a je-li časový kupón platný, vytiskne se mu doklad. Řidič přitom neprovádí žádné úkony.

V případě nástupu do vozidla dalšími dveřmi cestující po nastoupení neprovádí žádný další úkon, odbavení časového kupónu na validátoru neprobíhá ani se cestujícímu netiskne žádný doklad. Případnou revizi provede kontrolor přiložením karty ke čtečce a ověřením, zda je cestující skutečně držitelem platného kupónu.

Důležité!!!  

Platnost časových kupónu končí nově vždy posledním dnem příslušného období – tj. měsíce/čtvrtletí, prodlužování platnosti o 3 dny do dalšího období se již neprovádí.

3.      Nákup časových kupónů

Časové kupóny lze zakoupit výhradně v e-shopu, a to buď individuálně prostřednictvím internetového připojení z domova na adrese https://mhdtrutnov.arriva.cz, v tomto případě je možná platba pouze bankovní kartou, nebo na předprodejním místě v Informační kanceláři jako doposud, přičemž v tomto případě je možná i platba v hotovosti.

Při zřízení svého účtu v e-shopu si zákazník zaregistruje svoji kartu, ať již původní kartu Osnado nebo kartu bankovní a následně provede požadovaný úkon. Většinově nákup časové jízdenky. K jednomu účtu je možné přiřadit více karet, při dalším přihlášení si zákazník již vybírá z jejich seznamu.

Vzhledem k tomu, že mezi zakoupením časového kupónu v e-shopu a odesláním informace o této transakci do odbavovacích zařízení musí nutně uběhnout z technologických důvodů nějaká doba, doporučujeme provádět nákup s určitým, např. jednodenním časovým předstihem.

Důležité!!!

Nákup časových kupónů ve vozidle již není možný.